Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1. Ruentino: de eenmanszaak Ruentino, statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58890602.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ruentino een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Ruentino voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van een visuele identiteit door middel van logo’s, huisstijlen, visitekaartjes, grafisch werk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ruentino en klant krachtens welke Ruentino de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Ruentino .

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Ruentino worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.ruentino.com.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ruentino gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Ruentino dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ruentino en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Ruentino zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 

3.1. Offertes van Ruentino zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Ruentino  zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Ruentino met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel correcties de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren. In beginsel zijn 2 correctierondes in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Afspraken over deadlines worden in overleg met de klant overeengekomen. Indien levering door Ruentino  afhangt van feedback of input van de klant, is Ruentino nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Ruentino is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Indien de klant verzuimt binnen 14 dagen een reactie te geven op de toegestuurde concepten, is Ruentino  gerechtigd de opdracht af te ronden en de werkzaamheden te factureren.

3.6. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Ruentino  zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, aanbod of welke overeenkomst dan ook, dan is Ruentino bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.7. Ruentino behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Ruentino de opdracht zal gaan uitvoeren. In geval van de bouw van een website wordt drie maanden na de start van het traject de restant factuur voor de overige 50% van de totale opdracht aan de klant toegestuurd.
3.8. Alle door Ruentino gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Ruentino behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Ruentino behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. Ruentino is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Ruentino verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Ruentino  binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Ruentino heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt, zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Ruentino zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Ruentino wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Ruentino, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Ruentino gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Ruentino in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Ruentino uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Ruentino zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Ruentino 

5.1. Ruentino garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Ruentino spant zich in om de gegevens die Ruentino voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Ruentino met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Ruentino is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de (bedrijfsgegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Ruentino  en/of overige promotionele kanalen/uitingen van Ruentino.
5.5. Ruentino behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen (laten) aanbrengen aan het van de website, de prints, het logo en/of de huisstijl en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Ruentino zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant wel toegestaan zelf afbeeldingen en teksten te wijzigen en/of blogartikelen op de website te plaatsen. Ruentino adviseert de klant slechts afbeeldingen van maximaal 250 kb te uploaden om de snelheid van de website te garanderen. Bij afbeeldingen met een groter formaat kan de snelheid niet gegarandeerd worden. Bij tekstuele aanpassingen, welke door de klant worden toegevoegd, aan de pagina kan de vormgeving niet gegarandeerd worden.

5.6. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.7. Ruentino is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van de website wanneer er door de klant zelf of derden wijzigingen zijn aangebracht aan de website. Tevens geldt hetzelfde voor software, plugins, thema’s of WordPress applicaties die niet door Ruentino zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Ruentino te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Ruentino onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Ruentino om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ruentino zijn verstrekt, heeft Ruentino het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Ruentino steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Ruentino geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Ruentino  binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Ruentino één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Ruentino nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Ruentino niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Ruentino  inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Ruentino  is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Ruentino biedt het drukwerkbestand aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Ruentino niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.  

6.9. Een voorbeeld via PDF , e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk.

6.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Ruentino te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Ruentino opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Ruentino  vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Ruentino niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Ruentino, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Ruentino  mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Ruentino zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ruentino  geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop Ruentino niet uitvoert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Ruentino verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ruentino  biedt de mogelijkheid om facturen met een waarde van meer dan €500,- ex btw in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.

8.3. Indien een klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een andere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Ruentino besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Ruentino besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Ruentino voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor zou ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Ruentino elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen, dan behoudt Ruentino zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Ruentino verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Ruentino kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ruentino een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Ruentino geleverde producten en diensten blijven eigendom van Ruentino totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Ruentino  zijn voldaan.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, visitekaartjes, grafisch werk, flyers en websites maar ook social media templates, brochures en e-books alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Ruentino tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Ruentino geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Ruentino, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Ruentino en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Ruentino.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Ruentino ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Ruentino, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Ruentino geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Ruentino is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Ruentino plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Ruentino vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Ruentino recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Ruentino en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Ruentino kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Ruentino onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Ruentino uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Ruentino dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ruentino aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ruentino toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Ruentino sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Ruentino geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Ruentino.

10.5. Ruentino is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Ruentino voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Ruentino.

10.7. Ruentino is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

 

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Ruentino is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Ruentino is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ruentino weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ruentino kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Ruentino een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ruentino onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Ruentino, transport moeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Ruentino, wanprestatie door leveranciers van Ruentino waardoor Ruentino haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Ruentino of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Ruentino ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Ruentino in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaald.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Ruentino, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Ruentino de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Ruentino  voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Ruentino ;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Ruentino zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Ruentino vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Ruentino behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Ruentino overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerkingtreden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Ruentino zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Ruentino in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Ruentino worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Ruentino aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Ruentino.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Ruentino te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Ruentino, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ruentino en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Ruentino alleen bindend indien en voor zover deze door Ruentino uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Ruentino op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Ruentino hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ruentino  partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en Ruentino zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Ruentino en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

WEBSITE LATEN MAKEN